Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει «one-stop-shops» για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής

07-07-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δύο νέες πλατφόρμες για την έρευνα και την καινοτομία (R&I), την πύλη συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής (ΕU-ΑU) και την πύλη συνεργασίας ΕΕ-Μεσογείου με στόχο τη δημιουργία «one-stop-shops» στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής.

Η πύλη ΕΕ-Αφρικής (ΕU-ΑU) εστιάζει στο διάλογο για τη διαμόρφωση πολιτικής υψηλού επιπέδου για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, μέσω του οποίου η Ευρώπη και η Αφρικανική Ένωση θα καταφέρουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κοινές βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία. Η δεύτερη πύλη ΕΕ-Μεσογείου στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας για την έρευνα και την καινοτομία μεταξύ της ΕΕ και των 15 κρατών της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου (UfM), συμπεριλαμβανομένων και κρατών της Βόρειας Αφρικής.

Η εν λόγω δράση αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών συνεργασίας της ΕΕ με την Αφρική, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Παγκόσμιας Προσέγγισης για την έρευνα και την καινοτομία (EU Global Approach to Research and Innovation) και της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την Αφρική. Επισημαίνεται ότι μέρος των πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο ηπείρων αποτελεί η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για δύο ευρωπαϊκά προγράμματα στην Αφρική, το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα ARISE και το πρόγραμμα ENRICH που χρηματοδοτείται από το Horizon 2020.